Lv_Young999

清浊自甚 神灵明鉴

今天比较的 控制不住自己

汪的一声哭出声来

虽然我平时也并不 高冷 🌚
可我最近发lo 多的我自己都有点害怕

但是喜欢他们 就不由自主想 每天都说他们 写他们 时时刻刻把他们放在心底里

无论怎样 12.22 始终是个值得纪念的日子

-------------------------------------------------------
我他妈的在写啥
😳

评论(7)

热度(13)